Τα πράγματα δεν αλλάζουν. Πρόεδρος της ΔΗΚΑΔΙΜΕ επανεξελέγη η Μύταλα-Τζεράνη Ευαγγελία

Written by on 28 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος είπε ότι έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρ.6 του
ν.4623/2019 στον οποίο αναφέρεται «Ο ορισµός µελών στη διοίκηση των νοµικών
προσώπων των δήµων, κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία
πέµπτα (3/5) των µελών, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού
συµβουλίου, µε τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήµαρχο, και τα δύο
πέµπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/ 63900/ 13.09.2019 επισηµαίνεται
µεταξύ άλλων τα εξής σχετικά µε τη συγκρότηση των ∆.Σ. των Νοµικών Προσώπων:
• Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέµπτων υπολογίζεται επί του αριθµητικού
συνόλου των µελών του συµβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες µε τις οποίες
αυτά συµµετέχουν (αιρετοί, δηµότες κλπ). Η υπόδειξη
του δηµάρχου είναι δεσµευτική για το συµβούλιο.
• Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέµπτων δύναται να
υποδειχθούν µέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον
η διάταξη δεν θέτει περιορισµούς.
• Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζοµένων, δεν µπορούν
να αποτελούν µέρος της υπόδειξης του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη.
• Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισµό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν
προκύψει ακέραιος αριθµός, το αποτέλεσµα στρογγυλοποιείται στην αµέσως
επόµενη ακέραιη µονάδα,
• Για τον υπολογισµό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6
του ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης
κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των µελών που
υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόµενα µέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά
προτεινόµενα προς το συµβούλιο. Σε περίπτωση ανεπάρκειας ικανού αριθµού
εκπροσώπων του έτερου φύλου και εξαιρουµένων των ex officio µελών απαιτείται
επαρκής αιτιολόγηση.
Επιπροσθέτως έχοντας υπόψη το ΦΕΚ 1294/Β/16-06-2011 που αφορά τη συγκρότηση
της ∆ιοίκησης του Συµβουλίου της ∆Η.ΚΑ.∆Ι.ΜΕ. αναφέρεται ότι αυτό
συγκροτείται από:
• Τον εκάστοτε ∆ήµαρχο η ∆ηµοτικό Σύµβουλο ή άλλο πρόσωπο,
• Πέντε (5) ∆ηµοτικούς Συµβούλους εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από την
µειοψηφία.
• Πέντε δηµότες, οι οποίοι να έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή
ειδικές γνώσεις σχετικές µε τους σκοπούς και τις δράσεις της ∆Η.ΚΑ.∆Ι.ΜΕ.
(σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει εκπρόσωπος εργαζοµένων διότι το ΝΠ∆∆ δεν
απασχολεί δέκα (10) υπαλλήλους).
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει για τον
ορισµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.ΚΑ.∆Ι.ΜΕ.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις
κείµενες διατάξεις νόµων που αναφέρονται στην εισήγηση και µετά από ανταλλαγή
απόψεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1). Ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου
µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ∆ΙΡΦΥΩΝ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (∆Η.ΚΑ.∆Ι.ΜΕ.) ως εξής:
1). Μύταλα – Τζεράνη Ευαγγελία , ∆ηµοτική Σύµβουλος ( από την πλειοψηφία
∆.Σ) µε αναπληρωµατικό το ∆ηµοτικό Σύµβουλο Θεοδοσίου Αλέξανδρο (από την
πλειοψηφία ∆.Σ)
2).Καρατζά Αναστασία, ∆ηµοτική Σύµβουλος ( από την πλειοψηφία ∆.Σ) µε
αναπληρωµατικό το ∆ηµοτικό Σύµβουλο Τσώκο Χαράλαµπο (από την πλειοψηφία
∆.Σ) .
3). Κιαπέκος ∆ήµος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος (από την πλειοψηφία) µε
αναπληρωµατικό το ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αγγελάτο Ξενοφώντα ( από την
πλειοψηφία).
4).Γκόγκου-Λιαλιάρη Ιωάννα, ∆ηµοτική Σύµβουλος ( από την µειοψηφία) µε
αναπληρωµατικό µέλος το ∆ηµοτικό Σύµβουλο Βουρδάνο Αντώνιο ( από την
µειοψηφία).
5). Πνευµατικός Κωνσταντίνος , ∆ηµοτικός Σύµβουλος ( από την µειοψηφία) µε
αναπληρωµατικό µέλος τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Κωνσταντάκη Νικόλαο ( από την
µειοψηφία).
6). Στούπας Κωνσταντίνος του Χρήστου, δηµότης µε αναπληρωµατικό µέλος την
δηµότισσα Σκούρου Βασιλική του Γεωργίου.
7). Κουµούση Ελένη του Κων/νου, δηµότισσα µε αναπληρωµατικό µέλος την
δηµότισσα Παπαλάµπρου ∆ήµητρα του Παναγώτη.
8). Κατσού Παναγιώτα του Σπυρίδωνα, δηµότισσα µε αναπληρωµατικό µέλος τη
δηµότισσα Ζαχαριάδου Παρασκευή του Χρήστου
9) Μιχελής Αντώνιος του Ιωάννη, δηµότης µε αναπληρωµατικό µέλος τη
δηµότισσα Αθανασίου Μαρία του Χαρίλαου
10). Μάλλιαρης Κων/νος του Νικολάου, ∆ηµότης µε αναπληρωµατικό µέλος τη
δηµότισσα Γκαλούφα Αικατερίνη του Γεωργίου.
11). Μπουροδήµου Αναστασία του Γεωργίου, δηµότισσα µε αναπληρωµατικό µέλος
τη δηµότισσα Μπούρου Παναγιώτα του Κων/νου
2). Ορίζει Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ανωτέρω Νοµικού
Προσώπου, την Μύταλα – Τζεράνη Ευαγγελία και Αντιπρόεδρο τον Στούπα
Κων/νο του Χρήστου.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 121 /2019.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο
Νόµος.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ∆ιρφύων-Μεσσαπίων Τα µέλη του ∆.Σ.∆ιρφύων – Μεσσαπίων
Σπυρίδων Ραπτάκης
(υπογραφή) (ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασµα
Ψαχνά, 25 / 9 / 2019
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ∆ιρφύων-Μεσσαπίων
Σπυρίδων Ραπτάκης


96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background