Στις 27 Νοεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων

Written by on 25 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, που θα συνεδριάσει στο ∆ημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς) , που βρίσκεται στα Ψαχνά Ευβοίας ( Αβάντων 18) , την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18 :00 μ. μ , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας ∆ιάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463 / 2006 και 3852 / 2010.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ́ ́ Αναπλάσεις Τ.Κ.Μακρυκάπας ́ ́».

ΘΕΜΑ 2ο : «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ́ ́ Κατασκευή τοιχίου Τ.Κ.Στενής ́ ́».

ΘΕΜΑ 3ο : «Εγκριση 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο: ́ ́ Αναπλάσεις Τοπικής Κοινότητας Στενής ́ ́».

ΘΕΜΑ 4ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ́ ́ Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης, στον οικισμό Μαρκάτες Τ.Κ.Παγώντα, λόγω θεομηνίας ́ ́ »

ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ́ ́ Οδοποιϊα Ψαχνών ́ ́ »

ΘΕΜΑ 6ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ́ ́ Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας ∆.Ε.Μεσσαπίων στο ∆ήμο ∆ιρφύων Μεσσαπίων για τα έτη 2017-2018 (Α ́ΦΑΣΗ) ́ ́ »

ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 8ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ́ ́ Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας ́ ́ »

ΘΕΜΑ 8ο : « Περί αποδοχής παραίτησης και ορισμός δύο νέων μελών για τη συγκρότηση ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ∆∆ του ∆ήμου με την επωνυμία ̈Σχολική επιτροπή μονάδων ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ιρφύων-Μεσσαπίων»

ΘΕΜΑ 9ο : «Περί τροποποίησης συστατικής πράξης του ΝΠ∆∆ του ∆ήμου με την επωνυμία ̈∆ημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη ∆ιρφύων-Μεσσαπίων (∆Η.ΚΑ.∆Ι.ΜΕ) ̈»

ΘΕΜΑ 10ο : «Μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του ∆ήμου στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδας»

ΘΕΜΑ 11ο :«Περί έγκρισης τροποποίησης (14ης) προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».

ΘΕΜΑ 12ο:«Περί έγκρισης τροποποίησης (15ης) προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».

ΘΕΜΑ 13ο:«Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 3ου τριμήνου του έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».

ΘΕΜΑ 14ο: «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών για το έτος 2020 και εφεξής».

ΘΕΜΑ 15ο : «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και εφεξής».

ΘΕΜΑ 16ο : «Περί αποκατάστασης αιφνίδιας βλάβης δικτύου ύδρευσης στη Γέφυρα Καλκαντρί Κοινότητας Ψαχνών προϋπολογισθείσης δαπάνης 10.540.00 ευρώ (136/2019 απόφαση Ο.Ε.)».

ΘΕΜΑ 17ο :«Περί τροποποίησης της αριθμ.74/2019 Απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 18ο : «Περί διαγραφής τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους (ορθή επανάληψη της αριθμ.165/2019 Α∆Σ)»

ΘΕΜΑ 19ο : «Περί λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στη Χιλιαδού της Κοινότητας Στροπώνων»

ΘΕΜΑ 20ο : « Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 21ο : «Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021».

ΘΕΜΑ 22Ο : « Περί λήψης απόφασης επί των ισολογισμών της ∆Η.ΚΕ.ΜΕ. οικ.ετών 2007 έως και 9/6/2011».

ΘΕΜΑ 23Ο : « Περί λήξης εκκαθάρισης της ∆ΗΚΕ∆Ι και αναδοχή οφειλών προς το Ελληνικό ∆ημόσιο».

ΘΕΜΑ 24Ο : « Περί λήξης εκκαθάρισης της ∆ΗΚΕΜΕ και αναδοχή οφειλών προς το Ελληνικό ∆ημόσιο».


96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background