Πρόσκληση δημοτικού συμβουλίου στις 30 Οκτωβρίου

Written by on 24 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, που θα συνεδριάσει στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα (Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς) , που βρίσκεται στα Ψαχνά Ευβοίας (
Αβάντων 18) , την 30η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ηµέρα της
εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18 :00 µ. µ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας ∆ιάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.
3463 / 2006 και 3852 / 2010.
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1Ο
: «Περί Εκλογής εκπροσώπων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιρφύωνΜεσσαπίων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. Στερεάς Ελλάδας»
ΘΕΜΑ 2Ο
: «Περί έκδοση ψηφίσµατος για την υπεράσπιση του ∆ηµόσιου και
Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών του ∆ήµου»
ΘΕΜΑ 3Ο
: « Περί έγκρισης τροποποίησης της πράξης µε τίτλο ΄΄Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων΄΄ µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002529»
ΘΕΜΑ 4Ο
: «Περί κατανοµής πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του ∆ήµου
∆ιρφύων – Μεσσαπίων (Γ! κατανοµή 2019)».
ΘΕΜΑ 5Ο
: «Περί επιλογής τραπεζικού ιδρύµατος για την κατάθεση των
χρηµατικών διαθεσίµων του ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 6Ο
: «Περί έγκρισης τροποποίησης (13ης) προϋπολογισµού οικ. έτους
2019».
ΘΕΜΑ 7Ο
: « Περί ορισµού εκπροσώπων ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων στην
πενταµελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς».
ΘΕΜΑ 8Ο
: « Περί λήψης απόφασης επί των ισολογισµών της ∆Η.ΚΕ.ΜΕ. οικ.ετών
2007 έως και 9/6/2011».


96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background