Ο κανονισμός ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί ο Σπύρος Ραπτάκης διέκοψε την τελευταία συνεδρίαση

Written by on 3 Μαρτίου 2020

Ο Κανονισμός του δημοτικού συμβουλίου είναι ξεκάθαρος για το θέμα της διακοπής του από τον πρόεδρο ενώ πουθενά μέσα στον κανονισμό δεν αναφέρεται ότι αν η συνεδρίαση λήξει από τον πρόεδρο μπορεί να συνεχιστεί με κάποιο άλλο τρόπο:

Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέµα, οπότε και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του ∆ηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής
παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι ένα θέµα, το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.

Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων δεν µπορεί να ξεπερνά τη µία ώρα.
Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δίνει το λόγο κάθε φορά στο ∆ήµαρχο ή Αντιδήµαρχο που θα εισηγηθεί το θέµα, και αυτοί µε τη σειρά τους µπορούν να υποδείξουν κάποιον δηµοτικό σύµβουλο ή υπηρεσιακό παράγοντα που θα το αναλύσει. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωµα να καλεί στη συνεδρίαση δηµοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες προκειµένου να συµβάλλουν µε τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαµόρφωση της
απόφασης.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των οµιλητών.
Ο ∆ήµαρχος, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωµα για πέντε λεπτά οµιλίας ανά θέµα µε δυνατότητα δευτερολογίας διάρκειας τριών λεπτών. Κατά τη δευτερολογία, ο ∆ήµαρχος οµιλεί τελευταίος, εφόσον το επιθυµεί. Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων είναι δυνατή, µετά από πρόταση του Προέδρου, η παράταση ή η σύντµηση του
ανωτέρω προβλεπόµενου µέγιστου χρόνου οµιλίας κατά δύο λεπτά. Τον ίδιο χρόνο οµιλίας έχουν και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και ο Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας, όταν καλούνται και συµµετέχουν στη συνεδρίαση για θέµατα της κοινότητας τους. Οι υπόλοιποι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν χρόνο οµιλίας δύο λεπτών το πολύ, χωρίς δυνατότητα δευτερολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ήµαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης µπορεί να λαµβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του.

Οι διαλογικές συζητήσεις δεν επιτρέπονται. ∆ιακοπή οµιλητή µπορεί να γίνει αν το επιτρέψει ο ίδιος και αν συµφωνεί ο Πρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή δεν µπορεί να υπερβεί το ένα λεπτό, χωρίς ισόχρονη παράταση του χρόνου της οµιλίας.
Ο οµιλητής δεν µπορεί να αποµακρύνεται από το υπό συζήτηση θέµα, διαφορετικά ο Πρόεδρος τον καλεί να επανέλθει σε αυτό. Αν δεν συµµορφωθεί, ο Πρόεδρος τον προειδοποιεί ότι θα του αφαιρέσει το λόγο. Αν και µετά τη νέα αυτή επισήµανση ο οµιλητής δεν επανέλθει στο θέµα, ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. Ο Πρόεδρος αφαιρεί το λόγο και από όποιον µιλά χωρίς να έχει εγγραφεί στον κατάλογο των οµιλητών ή χωρίς τη σχετική άδεια. Στις περιπτώσεις παραβάσεων αυτής της παραγράφου, ο Πρόεδρος δίνει εντολή να µην γίνεται καταχώρηση των αντίστοιχων οµιλιών στα πρακτικά.

Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δηµιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν την οµαλή συνέχισή της, ο Πρόεδρος οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την οµαλοποίησή της και αν η ίδια κατάσταση συνεχιστεί, ο Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισµένη ώρα, που την ανακοινώνει στο σώµα. Κατά τη διακοπή οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εξέρχονται της αίθουσας συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση της συνεδρίασης και, αν ο θόρυβος συνεχιστεί, δικαιούται να τη λύσει.


96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background