Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων αύριο Τρίτη 10/12

Written by on 9 Δεκεμβρίου 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, που θα συνεδριάσει στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα (Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς) , που βρίσκεται στα Ψαχνά Ευβοίας
( Αβάντων 18) , την 10η
του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2019 , ηµέρα της
εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 18:00 µ. µ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας ∆ιάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.
3463 / 2006 και 3852 / 2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Περί σύνταξης Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων
οικονοµικού έτους 2020».
ΘΕΜΑ 2ο: «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης Παράτασης προθεσµίας του έργου µε
τίτλο: ΄΄ Αποχέτευση οµβρίων Τ.Κ.Αµφιθέας, Πούρνου ΄΄».
ΘΕΜΑ 3ο: «Περί εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή
υπαίθριου εµπορίου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Περί συγκρότησης επιτροπών προµηθειών κλπ για το έτος 2020».
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί πληρωµής δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι».
Ψαχνά, 5 ∆εκεµβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΡΑΠΤΑΚΗΣ


96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background