Ανακοίνωση Διρφύων Μεσσαπίων για αίτηση επανασύνδεσης στη ΔΕΗ σε όσους έχει γίνει διακοπή μέχρι 30 οκτωβρίου 2018

Written by on 28 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ∆ήµος ∆ιρφύων-Μεσσαπίων γνωστοποιεί ότι, δίνεται η δυνατότητα
όσων τα νοικοκυριά έχουν υποστεί διακοπή της παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018 λόγω
ληξιπρόθεσµων οφειλών, να υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή που
έχει συσταθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου και στην οποία συµµετέχουν
εκπρόσωπος του ∆ήµου, του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε) και της ∆ΕΗ.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου
και οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ∆ήµο ∆ιρφυών-Μεσσαπίων, στην
οδό Αβάντων 18 Ψαχνά.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίζουν τα εξής
δικαιολογητικά:
1. ∆ήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των µελών του νοικοκυριού.
2. ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των µελών του
νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
3. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των µελών
του νοικοκυριού.
4. Πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των
µελών του νοικοκυριού.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Γνωµάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό
που στη σύνθεση του περιλαµβάνει και άτοµο ή άτοµα µε αναπηρία
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
7. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκοµείου, µε
την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής
µηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόµου ή ατόµων
που περιλαµβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.


96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background